اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره:  جناب آقای حاج محمد عجم
 
نائب رئیس و مدیرعامل:   جناب آقای حاج عبدالله عجم
 

آزادشهر
صاف
امروز کمترین: °6 بیشترین :°18
فردا کمترین: °7 بیشترین :°22
بستن