اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره:  جناب آقای حاج محمد عجم
 
نائب رئیس و مدیرعامل:   جناب آقای حاج عبدالله عجم
 

آزادشهر
°
امروز کمترین: ° بیشترین :°
فردا کمترین: ° بیشترین :°
بستن